Geodézie a fotogrammetrie

1

Dokumentace skutečného stavu

Komplexní stavební zaměření půdorysů, řezů a pohledů fasád, zaměření podkladů pro prohlášení vlastníka, podklady pro rekonstrukci, pasporty budov a GIS
2

Katastr nemovitostí

Geometrické plány, vytyčování pozemků, ověřování průběhu vlastnických hranic, pozemkový audit aj.
3

Polohopis a výškopis

Polohopisné a výškopisné plány, zaměření skutečného provedení staveb, zaměření nepřístupných skalních svahů, lomů aj.
4

Digitální model terénu

Tvorba digitálních modelů terénu a povrchu, výpočet objemů, příčné a podelné řezy modelem.
5

Ortofoto

Ortofoto lokality, fasád a jiných objektů ve vysokém rozlišení.
6

3D modelování

3D dokumentace skutečného stavu objektů a technických zařízeních. Tvorba dat pro GIS a BIM. Podklady pro animace a 3D tisk.