Novinky

Dokumentace výstavbového projektu

By 6 května, 2022 No Comments

Že dobře připravit a ještě lépe realizovat nějakou stavbu není nijak jednoduchý proces, to dokáže odhadnout nejspíš i člověk, který nikdy nestavěl ani ptačí budku. Technicky jednoduché stavby pravda podléhají pouze ohlášení – avšak třeba taková stavba obytného domu nebo rekonstrukce sportoviště už vyžaduje projít územním a stavebním řízením. A je nabíledni, že každá část projektu vyžaduje kvalitní dokumentaci – nejen jako nezbytný materiál pro administrativní řízení, ale i pro účely pozdější řádné správy. 

Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky určují několik stupňů nezbytné projektové dokumentace a jejich označení:

  1. Studie (ST)
  2. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
  3. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
  4. Dokumentace pro provádění stavby – součást zadávací dokumentace (DPS, DZS)
  5. Realizační dokumentace stavby (RDS)
  6. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
  7. Dokumentace bouracích prací (odstranění stavby – DBP)

 

Projektová dokumentace staveb se v České republice zpracovává v Systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK – https://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m_jednotn%C3%A9_trigonometrick%C3%A9_s%C3%ADt%C4%9B_katastr%C3%A1ln%C3%AD) a ve výškovém systému Bpv. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltsk%C3%BD_po_vyrovn%C3%A1n%C3%AD)

 

Územní i stavební řízení vyžaduje v příslušných stupních pečlivou dokumentaci stavebních objektů (zde hovoříme o stavebně-technické součásti dokumentace) a provozních souborů (technologická část dokumentace). Součástí dokumentace od fáze územního rozhodnutí po fázi provádění stavby je také koordinační studie. Co si pod tím představit? Vskutku a doslova barvitý výkres v měřítku 1:2000 nebo 1:1000 nebo 1:500. Tento výkres ukazuje nejen aktuální stav celého území, zamýšleného pro stavbu, na bázi katastrální mapy, s vyznačením hranic katastrálních území i čísel jednotlivých parcel, nýbrž také nadzemní i podzemní sítě veškeré dopravní i technické infrastruktury, jakož i jejich ochranná pásma; to vše ještě doplněno o vrstevnicový plán. To celé tvoří podklad, na kterém se zakresluje obvod stavby včetně všech přístupů na ni, úpravy terénu, zařízení staveniště i polohové a výškové řešení stavby včetně rozmístění stavebních objektů a provozních souborů. Koordinační studie se tak vlastně stává strategickou mapou a plánem všeho, co se během stavby bude na daném území dít.