Novinky

Evidence majetku a jeho změn

By 30 května, 2022 No Comments

Pro každou organizaci je nezbytné, aby měla přehled o majetku, který má k dispozici. Bez řádné evidence nelze zjistit, jestli byl majetek spotřebován, nebo odcizen, nebo v jakém je stavu a kdo za tento stav nese odpovědnost. U pronajímaných nemovitostí bez ní těžko lze dohledat, zda je inkasován patřičný nájem, ani zkontrolovat, jak je s nimi nakládáno. Podotýkáme také, že řádný přehled o majetku je i součástí řádného hospodaření s veřejnými prostředky.U větších organizací může být efektivní evidenci majetku rozdělit do několika dílčích skupin či podskupin a správu každé z nich svěřit pověřené osobě nebo úseku organizace: například registr budov, evidence inventáře, evidence pohledávek, nájmů apod. To umožňuje také křížovou kontrolu, například mezi evidencí bytů a evidencí pohledávkami z nájmů, nebo evidencí inventáře a evidencí nákladů na jeho údržbu. Je nabíledni, že dílčí evidence musí korespondovat s údaji v účetnictví. Proto je součástí evidence doložení každé změny (typicky odkazem na příslušný dokument, smlouvu či pokyn), stejně jako příslušná auditní stopa, tj. musí být jasné, kdo, kdy, na základě čeho změnu v evidenci (příp. výmaz) provedl a jaký byl stav před touto změnou.Vést v dnešní době úplnou, zpravidla velmi rozsáhlou evidenci fyzicky na papíře je zajisté nejen náročné na zdroje, ale často i mimo možnosti organizace. Spravovat ji elektronicky, to se nabízí právě i jako součást principů 3E. Smyslem evidence je koneckonců vytvořit systém, ve kterém zástupce organizace dokáže kdykoliv vygenerovat úplný a aktuální přehled o vybraném majetku, se všemi zaznamenanými údaji. To znamená, že bude dostatečně přehledný a uživatelsky příjemný. MISYS-SPRÁVA BUDOV je softwarem, který právě takovou přehlednou správu umožňuje. Detailní informace o budovách, plánovaných nebo prováděných procesech, data o pasportizaci, energiích nebo o inventáři jsou uživateli k dispozici přehledně a v interaktivní 3D mapě budovy. Všechny údaje lze mít přehledně na jednom místě, čímž odpadá složité a časově náročné dohledávání jednotlivých údajů. Což lze považovat za nemalý příspěvek k principům 3E.

error: