AkceNovinky

Národní konference Program 9.2.

By 18 prosince, 2021 No Comments

První den národní konference budou přednášky směřovány do 3 bloků: první je pro pracovníky měst a obcí, kteří mají na starost vlastnictví nemovitých věcí. V důsledku připravované digitalizace zde dochází k zásadním změnám na které odpovídá Seminář č.1. Na něj nám časově následně navazuje seminář č.3, který přiblíží připravované změny v problematice RÚIAN, KN a DTM. Tento seminář je určen pro pracovníky měst a obcí, stavebních úřadů, ale i pro širokou odbornou veřejnost. Seminář č. 2 poběží paralelně a bude se zabývat problematikou BIM pro investory (s důrazem na liniové stavby a stavby velkých vlastníků). Seminář je určen jak pro specialisty, tak i pro širší odbornou veřejnost.

Seminář č.1  Nové úlohy obcí v procesech digitalizace stavebního procesu, veřejné rejstříky pro evidenci nemovitých věcí a problematika BIM pro projektování – 2022

Seznámení se současným stavem základní legislativy – stavební zákon, vyhláška o DTM, zákonné termíny pro přihlášení obcí jako vlastníka staveb mimo katastr nemovitostí, termíny pro přihlášení a identifikaci staveb ve vlastnictví obce. Stručný popis procesů přes tzv. portál stavebníka, popis prvků pro zajištění navržené digitální agendy, vztah mezi KN a DTM z titulu vlastnictví, komentář k problematice „čísla stavby“, obec v odlišných rolích účastníka stavebních řízení (stavebník, dotčený vlastník, účastník). Ostatní vlastníci staveb ve veřejném prostoru, tzv. vyvolané stavební aktivity a stavební aktivity mimo stavební řízení. Stavby ve vlastnictví obce zapsané v KN, stavby nepodléhající zápisu do KN, nově zavedený koncept registrace vlastnictví v DTM, věcná břemena. Evidence staveb ve vlastnictví obce. Popis nezastupitelné úlohy editora z titulu zajištění procesů směrem ke stavebním aktivitám (stavební a jiná řízení), zajištění úloh pro importy a exporty dat do vyšší úrovně DTM a úloh ve vztahu k ostatním vlastníkům staveb. Jaké procesy a data by měl obsahovat a zvládat software pro regulérní zajištění této agendy.

Seminář č.2 BIM pro investory (s důrazem na liniové stavby a stavby velkých vlastníků)

Investor byl, je a bude vždy klíčovým článkem řetězce všech spolupracujících subjektů podílejících se na projektu, realizaci a užívání jakékoliv stavby. Metoda BIM by měla splňovat především takové parametry, které investorovi dlouhodobě pomohou naplňovat jeho cíle a záměry spojené s užíváním stavby.

Při realizaci projektů metodou BIM vzniká celá řada otázek, na které je potřeba hledat odpovědi, například: Jak definovat procesy a parametry metody BIM? Jak posoudit kvalitu zpracování projektů metodou BIM? Jak udržovat databázi informací o stavbě aktuální? Jaká je role nejmodernějších geoprostorových technologií v procesech BIM? Jak integrovat BIM do procesů řízení stavby? Jak integrovat technologie BIM a VR/AR? Jaké jsou vlastnosti a rozdíly mezi modelem BIM a digitálním dvojčetem (Digital Twins).

Seminář č.3 Pilíře pro určení vlastnických vztahů k nemovitým věcem –   KN, DTM a vazba na RÚIAN

Seznámení s již fungujícími veřejnými registry a nově zaváděnou DTM, jejich úloha v řízení stavebních aktivit. Seminář účastníkům nabídne aktuální informace o procesu přípravy a realizace digitální technické mapy a informačního systému digitální mapy veřejné správy, o jejich budoucím obsahu i správě dat, tak jak ukládá novela zeměměřického zákona a vyhláška o digitální technické mapě kraje, přijatá v roce 2020. Přednášející se budou věnovat i dnes již tradičnímu základnímu registru územní identifikace adres a nemovitostí, jakož i problematice evidence a zápisu staveb do katastru nemovitostí a otázkám bytového spoluvlastnictví z pohledu současné katastrální praxe. Problematika vlastnictví na komunikacích a ve veřejném prostoru, věcná břemena velkých vlastníků. Domněnka opuštění nemovité věci podle občanského zákoníku a její právní následky ve vazbě na nedostatečně identifikované vlastníky zapsané v katastru.

Uzavřený seminář č.6 Rozvoj veřejné dopravní infrastruktury

Bude probíhat pod přímou gescí ministra dopravy Martina Kupky. Na semináři zazní současné a připravované rozvojové projekty SFDI – SŽ, ŘSD ČR, ŘVC ČR.

Kulatý stůl

Společenský večer:
welcome drink, networking, raut pro účastníky konference, vystavovatele, sponzory a partnery

Více informací na webu www.mvpbim2022.cz