Uncategorized

BIM pro investory (s důrazem na liniové stavby a stavby velkých vlastníků).

By 19 listopadu, 2022 No Comments
Přednášky zazněly v rámci konference o digitalizaci ve stavebnictví MVPBIM 2022 na semináři S2 a byl určen jak pro specialisty, tak i pro širší odbornou veřejnost.
Přednášky v dopoledním bloku:
• Hodnocení současného stav BIM v ČR a v EU. Ing. arch. Petr Vaněk, místopředseda představenstva, Odborná rada pro BIM.
• Koncepce BIM-aktuální stav realizace, přínosy pro veřejné zadavatele. Jaroslav Nechyba, Česká agentura pro standardizaci, ředitel odboru Koncepce BIM.
• Využití BIM pro digitální stavební řízení. Kateřina Schön, ČAS, projektová manažerka DSS. Přednesl Jaroslav Nechyba.
• Výměnný formát IFC a standardizace Building Smart. Ing. Martin Sirotek, Ing. Jiří Buneš, PRAGOPROJEKT a.s.
• BIM projekt v kostce – Ing. Vojtěch Ehlich, SUDOP GROUP a.s.
• Postup digitalizace v dopravní infrastruktuře. Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI. Přednesl Ing. Milan Dont.
• Postup implementace metody BIM v oblasti silničních a dálničních staveb ŘSD ČR. Ing. Josef Šejnoha, vedoucí Odboru strategie, Ředitelství silnic a dálnic České republiky.
• Implementace procesu BIM na stavebních akcích SŽ. Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D., Správa železnic, státní organizace, projektový BIM manažer, Odbor strategie.
• Implementace BIM na ŘVC ČR, Hodnocení pilotních projektů ŘVC ČR. Realizace a údržba stavby s využitím BIM modelů. Ing. Jaroslav Tlapa, oddělení realizace ŘVC ČR.
Návrhy, doporučení, závěry ze semináře č.2 dopoledního bloku připravili Ing. Arch. Petr Vaněk:
Letošní ročník konference MVPBIM 2022 se ve své národní sekci v rámci semináře č.2 zaměřil dopoledne na téma BIM pro investory s důrazem na liniové stavby a stavby velkých vlastníků.
Protože liniové dopravní stavby jsou především ty druhy staveb, které jsou ve vlastnictví státu a jejich celý životní cyklus, respektive jednotlivé etapy životního cyklu od projekce přes výstavbu až po jejich správu se v podstatě odehrávají v režimu zákona o veřejných zakázkách, a protože drtivá většina z nich je nadlimitních, bude se jich od 1. července 2023 týkat povinnost realizovat tyto zakázky v režimu metodou BIM. Tuto skutečnost potvrdil ve své prezentaci zástupce agentury ČAS z Odboru koncepce BIM. Ředitel odboru Koncepce BIM, Jaroslav Nechyba zdůraznil, že metoda BIM je synonymem pro Digitalizaci procesů ve stavebnictví napříč celým životním cyklem staveb a v rámci všech účastníků je zavedení metody BIM do jejich pracovních postupů potřeba vnímat na úrovni vedení firem a společností. Potvrdil nutnost nepolevit v přípravách zavádění metody BIM na straně veřejných zadavatelů. Jako jednu ze současných hlavních priorit odboru Koncepce BIM zmínil momentální potřebu vzdělávání. Jedním ze zásadních úkolů agentury ČAS je pomáhat se zaváděním metody BIM zástupcům veřejného investora a poskytovat podklady a školení tak, aby byli zástupci veřejného investora kompetentní při zadávání a řízení zakázek v režimu BIM. Aktuální prioritou je momentálně se koncentrovat na školení zaměstnanců veřejné a státní správy.
Od roku 2017, kdy byla vládou ČR schválena koncepce zavádění metodiky BIM uplynulo takřka 5 let. Za tu dobu se podařilo realizovat celou řadu pilotních projektů, což se v praxi jeví jako jediná možná cesta, jak postupně dostat metodu BIM z režimu pilotních projektů do rutinních procesů na úrovni všech účastníků stavebního řetězce. Aby bylo možné pilotní projekty vyhodnocovat, je potřeba mít nastaveny metriky a parametry hodnocení.
Po aktuálních informacích z Odboru koncepce BIM, Agentury ČAS dostali prostor zástupci projektantů a konzultačních firem. Ti se s posluchači postupně podělili o své zkušenosti se zaváděním BIM. Jiří Buneš z Pragoprojektu zaměřil svoji přednášku na výměnný formát IFC a standardizaci buildingSMART. Souborový formát IFC vznikl již v roce 1996. Nicméně neustále se vyvíjí a ve své verzi formátu IFC 4.3 již zohledňuje specifika dopravních staveb. Jiří Buneš poodhalil vazbu navržených Datových šablon/elementů pozemních a inženýrských staveb na stávající a navrhované IFC třídy. Zmínil datový standard pro pozemní a inženýrské stavby ve vazbě na klasifikační systém stavebnictví CCI, prezentoval implementaci a rozvoj klasifikačního systému stavebnictví CCI pro potřeby digitalizace stavebnictví. Zmínil také vazbu navrhovaných postupů pro správu informací o stavbách na normy ISO 12006-2 a řadu ISO 81346. Vojtěch Ehlich, z BIM Consulting nazval svoji prezentaci „BIM projekt v kostce“. I proto, aby dle svých slov, rozptýlil obavy zadavatelů staveb před jejich startem pilotního BIM projektu. Záměrem bylo potenciálním zadavatelům získat náhled na problematiku vedení projektů metodou BIM. Prezentace se věnovala i tomu, jak vhodně zvolit cíle pilotního projektu, aby se podařilo z projektu získat maximum, ovšem při realistických očekáváních. Jak projekt jednoznačně zadat, aby nedošlo v průběhu realizace projektů ke sporům? Krizovým milníkem bývá přejímka modelu. Vojtěch Ehlich upozornil na hlavní aspekty, které zadavatel nesmí opomenout. Proto nemohly nezaznít termíny jako je: CDE, BEP, OIR a další, které definuje norma ISO 19650. To, že metoda BIM je užitečná technologie, která mám usnadní a zefektivní (spolu)práci, netřeba zdůrazňovat, jen při zadání projektu metodou BIM by měl zadavatel investovat dostatek času na přípravu zadání, v průběhu projektu se mu to mnohonásobně vrátí.
Po přestávce dostal slovo zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury. Milan Dont seznámil posluchače o pozici SFDI v rámci zavádění metody BIM. SFDI je Ministerstvem dopravy ČR pověřen zaváděním digitalizace a metody BIM ve stavbách dopravní infrastruktury. V této roli SFDI vydává metodiky a standardizuje prostředí, organizuje workshopy, řídí Výbor pro BIM s účastí investorských organizací rezortu dopravy, zřídil Technický redakční tým a Radu pro BIM, sbírá zkušenosti z pilotních projektů a podporuje vzdělávání a zavádění technických inovací a je promotérem digitalizace již od roku 2017. Systematický přístup k postupné realizaci kroků vedoucích k podpoře využití digitálních metod je nezbytným předpokladem této změny. Milan Dont seznámil posluchače s aktuálním stavem a dalším plánovanými kroky SFDI v oblasti digitalizace a BIM v dopravních stavbách. SFDI poskytuje v oblasti zavádění metody BIM jednotlivým investorským organizacím již výše zmiňovaný servis a podporu. Proto postupně se svými prezentacemi vystoupili zástupci odpovědní za jednotlivé druhy liniových dopravních staveb, aby informovali o aktuálních pilotních projektech řešených v režimu BIM. Vedoucí Odboru strategie, Ředitelství silnic a dálnic České republiky Josef Šejnoha představil postup implementace metody BIM v oblasti silničních a dálničních staveb ŘSD ČR. Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR) se aktivně zabývá implementací metody BIM již od roku 2017. Tuto metodu je třeba vnímat nejen jako samotnou tvorbu vícerozměrného informačního modelu stavby, ale především jako integrační platformu sdružující různé procesy v rámci celoživotního cyklu stavby. Jedná se tedy v první řadě o digitalizaci interních procesů. Samotnou metodu BIM testuje ŘSD ČR pomocí tzv. Pilotních projektů BIM staveb ŘSD ČR, kdy jsou požadavky na tvorbu informačního modelu stavby součástí zadávacích dokumentací zakázek na projektových prací či realizací staveb. Výstupy i proces tvorby informačního modelu, využívání CDE, aplikace Datového standardu apod. slouží především jako zdroj poznání problematiky i jako vstupy do metodických dokumentů. Současně je proces implementace metody BIM na ŘSD ČR zakotven a řízen „Strategií BIM“, která obsahuje souhrn všech nutných kroků pro úspěšné využívání metody BIM a s tím související rozvoj digitalizace organizace.
Za segment železničního stavitelství prezentoval Stanislav Vitásek, projektový BIM manažer z Odboru strategie Správy železnic současný stav implementace procesu BIM na stavebních akcích Správy železnic. Jeho přednáška se zaměřila na přehled implementačního procesu BIM na stavebních akcích Správy železnic, s.o. (SŽ). Konkrétně na zadávací dokumentaci, klíčové cíle a celkové shrnutí. SŽ má v přípravě a realizaci celou škálu pilotních projektů, které představují jedno z klíčových míst, kde aplikace procesu BIM probíhá. Záměrem přednášky bylo rovněž představit krátkodobý výhled strategie u SŽ v problematice zavádění BIM.
Hodnocení pilotních projektů Ředitelství vodních cest ČR se zhostil Jaroslav Tlapa z oddělení realizace ŘVC ČR. Ten zdůraznil, že co do velikosti je organizace Ředitelství vodních cest výrazně menší investorskou organizací, než velké organizace, které mají na starosti silniční nebo železniční stavby. O to více ocenil možnosti podpory a sdílení zkušeností, návodů a manuálů vydávaných a aktualizovaných a poskytujících Státním fondem dopravní infrastruktury. Z pilotních projektů prezentoval Jaroslav Tlapa pilotní projekt Přístaviště Veselí nad Moravou a projekt zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě.
Jak naznačili přítomní řečníci, reprezentující jednotlivé druhy liniových staveb, kteří se postupně představili z řad investorských organizací ŘSD, SŽC a ŘVC, metoda BIM a její požadavek ze strany investorů není žádným nereálným požadavkem, ba naopak. BIM je aktivně testován a využíván na pilotních projektech. Zkušenosti z těchto projektů pomáhají podávat zpětnou vazbu a ověřovat správnost zadání a požadavků na metodu BIM. Zhodnotit stručně současný stav zavádění metody BIM je poměrně složitá záležitost, nicméně zásadní sdělení se prolínala prezentacemi všech přednášejících.
Mezi hlavní závěry patří:
1. Vzdělávání
Celoživotní vzdělávání jako zásadní cesta, jak erudovat a profesně posouvat všechny spolupracovníky a zaměstnance v rámci jednotlivých organizací a zasvětit je do procesů metody BIM (a obecně digitalizace oboru), tak aby se práce na principech metody BIM do budoucna stala běžnými pracovními postupy. BIM není cíl, BIM je prostředek pro dosažení cílů.
2. Lidské zdroje
Většina firem a organizací, které aktuálně spolupracují na pilotních BIM projektech společně nastavují kulturu spolupráce v digitálním prostředí, aby své zkušenosti následně přenesli do rutinních procesů v dalších projektech. S tím zcela logicky souvisí budoucí zvýšená poptávka po spolupracovnících, kteří budou metodu BIM umět používat v praxi.
3. Pilotní projekty
Jako jednoznačně nejúčinnější cesta vedoucí k získávání zkušeností z realizací konkrétních projektů. Pilotní projekt jako zásadní možnost pro ověření připravenosti všech účastníků stavebního řetězce a jako odpověď na reálnosti požadavků na metodu BIM (BIM protokol, BEP, EIR…dle ISO 19650).
4. Datový standard staveb
Datový standard stavby je potřeba vnímat jako společný jazyk digitalizace stavebnictví, jazyk, kterým dokáží komunikovat lidé prostřednictvím svých počítačů na úrovni strojově čitelných databázově udržovaných dat. Dle terminologie ČASu, který vychází z ISO 19650, 23 378, je Datový standard staveb (DSS) tvořen Informačním modelem stavby (IMS) a Digitálním modelem stavby (DiMS).
5. Digitální stavební řízení
Všichni účastníci stavebního řízení budou v rámci digitálního stavebního řízení schopni komunikovat formou toku digitálních dat. Cesta k toku digitálních dat však vyžaduje strojově čitelná data a tak nastavení procesů v rámci digitálního stavebního řízení je potřeba začít realizovat i s elektronickými daty, se kterými se většinově nyní stále ještě pracuje. Jde o to nastavit procesy, vyřešit komunikaci úřadů s dotčenými orgány státní správy a žadateli o stavební povolení respektive se všemi účastníky stavebního řízení. Postupně pak zvyšovat množství digitalizovaných dat, které budou především strojově čitelná!