Uncategorized

Návrhy, doporučení, závěry ze semináře č.5, část 1:

By 3 července, 2023 No Comments
  • rozvoj a obnova elektrizační soustavy ČR je v návaznosti na očekávaný budoucí vývoj (elektrifikace, rozvoj obnovitelných a decentrálních zdrojů, e-mobilita, inteligentní měřicí systémy a další) spojena s potřebou výrazného navýšení investic a investičních akcí. Největší výzvy budou proto souviset se získáváním povolení k výstavbě, nedostatkem pracovních kapacit na trhu a zajištěním financování; z tohoto pohledu proto vítáme zjednodušení povolovacích procesů a tomu odpovídající úpravu předpisů stavebního práva, urychlovacího zákona, zákona o vyvlastnění. Zároveň uvítámenastavení jasných a jednotných pravidel pro oceňování a náhrady za věcná břemena;
  • z hlediska povolování, a tedy i projektování, je žádoucí, aby byly nastaveny efektivní procesy přípravy a povolování drobných staveb připojení ze sítě nízkého napětí (např., aby byly v maximální možné míře využity povolovací řízení připojovaných zákazníků, případně existovala možnost tyto drobné stavby realizovat bez povolovacího řízení), čímž by nepochybně došlo k uvolnění kapacit pro větší rozvojové stavby;
  • pro posilování sítě je dále nezbytné vytvořit a následně udržet vhodné koridory pro technickou infrastrukturu, a to i pro vedení 110 kV, přičemž k případným požadavkům na uložení infrastruktury do země mimo oblasti souvislé zástavby je nutné přistupovat uvážlivě i s ohledem na dopady na investiční náklady, a tím v konečném důsledku na cenu za distribuci elektřiny;