Uncategorized

Návrhy, doporučení, závěry ze semináře č.5, část 2

By 10 července, 2023 No Comments
  • jako jeden z prostředků umožňující efektivnější rozvoj a obnovu elektrizační soustavy ČR lze dále vnímat snahu o koordinaci jednotlivých projektů s ostatními investory včetně měst a obcí (např. koordinační rady statutárních měst), a to i prostřednictvím zajištění digitálního prostředí umožňující takovou koordinaci, kdy smyslem koordinace by zejména měla být diskuze a spolupráce dotčených subjektů a koordinace vznikajících vztahů s ohledem na zákonné povinnosti, stavební uzávěry, jednotlivé dotační tituly a plánování kapacit sítí; za uvedeným účelem považujeme za vhodné takovou formu koordinace ukotvit přímo v rámci sekundární legislativy;
  • Nezbytnost přijetí zákona, který by umožnil vznik energetických společenství a stanovil jasná pravidla pro jejich fungování, a to i s ohledem na možné financování z existujících dotačních titulů na podporu zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, zvýšení energetické účinnosti a obecně cílů v oblasti ochrany klimatu. Společenství by měla fungovat na dobrovolné bázi a přijaté řešení by mělo v maximální možné míře respektovat pravidla ochrany spotřebitele a integrující roli regulovaných distribučních sítí a zároveň být postavena na trendu digitalizace distribučních sítí v podobě inteligentního měření. Tuto legislativu je vhodné připravit co nejdříve za účasti všech důležitých účastníků včetně obcí a jejich organizací.