Uncategorized

Návrhy, doporučení, závěry ze semináře č.6 + Odkaz na videozáznam

By 21 srpna, 2023 24 srpna, 2023 No Comments
  1. Digitalizace odvětví je nutné aktualizovat a přizpůsobit veškeré postupy od projektování, výpočty efektivity projektů, přes povolovací řízení na všech stupních, vyjádření orgánů státní správy. Při tom je nezbytné, aby se pracovalo se standardizovanými, otevřenými koncepty umožňujícími sledování postupu stavby, odchylky od projektu, uvedení stavby do provozu a údržbu stavby po dobu její životnosti.
  2. Změny legislativy – stavební úřady je nezbytné, aby strategicky významné dopravní stavby povoloval jeden úřad s celostátní působností, odstraní se tak podezření ze systémové podjatosti, sjednotí se postupy na území celého státu, dosáhne se vyšší úrovně specializace úředníků zabývajících se povolováním strategických dopravních staveb a sjednotí se i procesy při odvolání, dosáhne se také vyšší efektivity soudního přezkumu povolování takových staveb.
  3. Změny legislativy – zjednodušení a vyšší efektivita ochrany životního prostředí je třeba, aby připomínky, týkající se vlivu stavby na životní prostředí mohly být řešeny již v úvodu povolovacího procesu tak, aby se odstranily negativní vlivy různých dílčích změn stavby vyvolané snahou zlepšit vliv stavby na jednu složku ochrany životního prostředí a zdraví, na ostatní složky životního prostředí, je také nezbytné vyřešit kompenzační opatření tak, aby s nimi bylo možné uvažovat již v ranných fázích přípravy staveb a podmínky se během povolování neustále neměnily.
  4. Změny legislativy – výkupy a vyvlastňování je třeba sjednotit a zjednodušit postupy při výkupech pozemků a případně jejich vyvlastňování tak, aby umožňovaly vysokou míru předvídatelnosti a jistotu pro všechny účastníky daných procesů.
error: