Uncategorized

Pilíře pro určení vlastnických vztahů k nemovitým věcem – KN, DTM a vazba na RÚIAN

By 30 ledna, 2023 No Comments
Přednášky:

• Rozvoj RÚIAN jako registru veřejnoprávních ochran a omezení a budování IS DMVS/DTM z pohledu ČÚZK. Ing. Jiří Formánek, ředitel odboru správy DMVS a RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální.

• Katastr nemovitostí aktuálně a v souvislostech (vybraná témata). JUDr. Daniela Šustrová, metodik právního jednání, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

• Stavby v katastru nemovitostí. Ing. Jaroslav Holý, vedoucí skupiny katastru nemovitostí, GRID a.s.¨

Návrhy, doporučení, závěry ze semináře č.3 připravil: Ing. Jaroslav Holý.

Seminář přinesl aktuální informace o stavu a rozvoji tradičních informačních systémů veřejné správy i budování systémů nových a připomenul harmonogram zásadních budoucích momentů při jejich přípravě a aktualizaci. Jasně popsal práva, povinnosti a odpovědnosti, náležející státu, krajům, obcím, vlastníkům dopravní a technické infrastruktury a dalším dotčeným osobám, jakož i příležitosti a výhody, které zavedení nových a aktualizace stávajících systémů a postupů přinese.

Ing. Jiří Formánek (ředitel odboru správy DMVS a RÚIAN, ČÚZK) popsal rozvoj RÚIAN jako registru veřejnoprávních ochran a omezení a dále budování informačního systému digitální mapy veřejné správy (DMVS) resp. digitální technické mapy (DTM) z pohledu ČÚZK.

RÚIAN je dnes již osvědčeným zdrojem údajů o území, kromě jiného obsahuje údaje o účelových územních prvcích, v současnosti reprezentovaných volebními okrsky, jejichž evidence umožňuje jednoduché a efektivní vydávání voličských seznamů, které používá přes 90 % obcí. Obdobně se zákonem do RÚIAN zavádí nové účelové územní prvky s cílem sjednotit a soustředit informace o veřejnoprávních ochranách, omezeních a regulacích. Během roku 2022 budou do RÚIAN zavedeny údaje o dobývacích prostorech, jejichž editorem je Český báňský úřad a chráněných ložiskových územích (editor Ministerstvo životního prostředí), v příštích letech následované údaji o bonitovaných půdně ekologických jednotkách a prvcích ochrany přírody a krajiny. Budovaná DTM a DMVS poskytne podporu nejen územního a stavebního řízení a lepší koordinaci stavebních prací. Bude klást nároky na ČÚZK, jako provozovatele IS DMVS, na kraje jako správce DTM krajů a editory základní prostorové situace i na vlastníky (správce, provozovatele) dopravní a technické infrastruktury, kteří budou sami editory svých dat. V této roli budou i obce. Přednáška se proto věnovala i tématu zlepšení podpory a informovanosti obcí, jakož i otázkám odpovědnosti za pořízení, vedení a správnost dat a dále i otázkám financování vzniku DTM.

Důležité bylo připomenout harmonogram přípravy dat pro úvodní migraci, zprovoznění informačního systému DMVS až po jeho produkční provoz v polovině roku 2023. JUDr. Daniela Šustrová (metodik právního jednání, ÚZSVM) pohovořila o stále aktuální problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků a blížícím se přechodem práv na stát k těm nemovitostem, u nichž v roce 2024 nastane vyvratitelná domněnka jejich opuštění. Ing. Jaroslav Holý (vedoucí skupiny KN, GRID, a.s.) připomněl některé stále aktuální výkladové otázky ohledně evidence budov v RÚIAN, resp. katastru nemovitostí a zásad tvorby stavebních parcel.