Uncategorized

PORTÁL STAVEBNÍKA a digitalizace stavebního řízení a územního plánování a DTM ČR- Návrhy, doporučení, závěry ze semináře č.4

By 10 května, 2023 17 května, 2023 No Comments

Zásadním závěrem, který vyplynul již z úvodní přednášky náměstka ministra pro místní rozvoje Ondřeje Profanta je bezesporu fakt, že přes probíhající diskuse o podobě nového stavebního zákona a institucionálním uspořádání státní stavební správy je téma digitalizace stavebního řízení a územního plánování (DSŘÚP) nadále považováno za klíčové a jeho realizace nadále pokračuje prakticky v nezměněné podobě.

Digitalizace vytvoří ucelenou soustavu informačních systémů pro výkon stavebních agend – nejde jen o Portál stavebníka, který bude tvořit nejviditelnější část, ale i další systémy: Evidenci stavebních postupů, Evidenci elektronických dokumentací, Identifikační číslo stavby, Národní geoportál územního plánování a digitální technické mapy.
Zásadní změnou bude konečně možnost elektronického podání, kdy i projektovou dokumentaci a přílohy bude možné podat ve standardizovaných datových formátech. Důležité je, že v rámci Portálu stavebníka bude možné stavební záměry i připravovat, shromažďovat podklady či oslovovat dotčené orgány. Nelze zapomínat ani na oblast územního plánování, kdy datová standardizace a vznik národního geoportálu konečně přinese dostupnost všech informací o území on-line.
Téma digitálních technických map (DTM) tvoří mimořádně významnou a zcela nezastupitelnou část celého procesu digitalizace. Bez kvalitních mapových podkladů s informacemi o dopravní a technické infrastruktuře by nebylo možné o digitalizaci vůbec hovořit. Zvolený model s maximálním množstvím zcela otevřených dat významně zjednoduší nejen povolování a umisťování staveb, ale i jejich projektování, evidenci staveb a samozřejmě územní plánování. Ukazuje se, že vznik 14 krajských DTM bude velkou výzvou nejen pro jejich správce a editory, tedy kraje a vlastníky a správce dopravní a technické infrastruktury, ale i podnikatele v geomatice a zeměměřiče, kteří se budou na pořizování dat a informačních systémů podílet.
Celý proces vytváří nutnost významné standardizace – v tomto směru je nejvíce diskutovaný jednotný výměnný formát DTM a definice dané vyhláškou 393/2020 Sb., pro další využití při plánování a povolování staveb bude podstatný i datový standard staveb a klasifikační systém staveb, na jejichž přípravě pracuje Česká agentura pro standardizaci.
Zajímavý pohled nabídlo vystoupení Martina Hrdličky, starosty obce Tetína, který hovořil i za Svaz měst a obcí. Ten poukázal zejména na velmi rozličný úhel pohledu obcí, které vystupují v mnoha rolích: jako investor, správce sítí, vlastník pozemků, zadavatel územního plánování a samozřejmě i v některých případech jako stavební úřad v přenesené působnosti. Od chystaných projektů DSŘÚP a DTM si slibují zejména daleko lepší přístup k informacím, více podkladů pro rozhodování, zvýšení
efektivity, lepší přístupnost a transparentnost všech procesů. Inspirativní myšlenkou na závěr bylo pak téma koordinace staveb zejména v oblasti výstavby sítí a dopravní infrastruktury.