Uncategorized

Povinnosti pracovníků údržby 1

By 13 listopadu, 2023 4 prosince, 2023 No Comments
  • Řídit se ustanoveními provozního řádu a pokyny nadřízených, pokud nejsou v rozporu s předpisy a pracovními povinnostmi.
  • Nastoupit do práce včas, odpočatí, bez snížené pracovní schopnosti a dodržovat pracovní dobu. Náhlou nevolnost hlásit nadřízenému pracovníkovi a vyčkat na pracovišti do vystřídání.
  • V případě havarijního stavu některého zařízení je pracovník povinen setrvat na pracovišti až do ukončení opravy, pracoviště může opustit teprve po vystřídání.
  • Podrobit se vyšetření, které provádí zástupce organizace nebo příslušný orgán státní správy při podezření z požití alkoholu nebo jiných omamných prostředků. Za organizaci jsou pověřeni provádět kontrolní vyšetření vedoucí provozu, bezpečnostní technik a vedoucí kotelny.