Uncategorized

Povinnosti pracovníků údržby 2

By 20 listopadu, 2023 4 prosince, 2023 No Comments
  • Řádně hospodařit se svěřenými prostředky, střežit a ochraňovat majetek organizace před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím.
  • Dodržovat předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, zejména stanovené pracovními postupy, předpisy bezpečnostními, požárními a pracovně právními.
  • Dbát, aby se na pracovišti nezdržovaly nepovolané osoby, kromě orgánů a pracovníků dozoru. Jejich přítomnost nezbavuje pracovníka odpovědnosti.
  • Znát dobře zařízení, které obsluhují a udržují. Provoz a údržbu zabezpečovat tak, aby provoz byl hospodárný, plynulý a bezpečný.