Uncategorized

Povinnosti pracovníků údržby 3

By 27 listopadu, 2023 4 prosince, 2023 No Comments
  • Při práci používat nezávadné ochranné pracovní prostředky, zařízení, pomůcky a nářadí.
  • Neprodleně oznámit nadřízenému nebo orgánům dozoru nedostatky a závady ohrožující zdraví a bezpečnost pracovníků i provozu, podílet se na jejich odstraňování a zabránit provozu vadného zařízení.
  • Ihned nahlásit všechny mimořádné události (havárie zařízení, požáry, úrazy apod.) nadřízenému pracovníkovi.
  • Osvojit si používání ochranných a záchranných prostředků, neprodleně poskytnout zraněnému účinnou první pomoc a zajistit lékařskou pomoc či převezení k lékařskému ošetření.
  • Účastnit se pravidelného školení, lékařských prohlídek, výcviku a 1x za rok předepsaných zkoušek ze znalostí příslušných norem, předpisů, směrnic, obsluhy zařízení, bezpečnostních předpisů, pokynů první pomoci, požárního řádu atd.