Uncategorized

Povinnosti správce zařízení 3

By 9 listopadu, 2023 No Comments
  • Zabezpečovat potřebné zvyšování kvalifikace všech pracovníků.
  • Provádět pravidelnou údržbu.
  • Písemně nahlásit orgánům dozoru do evidence provozovaná zařízení a způsob zajištění revizí a zkoušek, zařízení připravit v termínu ke kontrolní prohlídce resp. zkoušce za podmínek stanovených orgánem dozoru.
  • Dodržet lhůty odborných prohlídek, kontrol, revizí a zkoušek dle platných předpisů, návodů a pokynů výrobce a dodavatele.
  • Organizovat pravidelné školení a 1x za rok zkoušky pracovníků ze znalostí příslušných norem, předpisů, směrnic, bezpečnostních předpisů, pokynů první pomoci, požárního řádu, obsluhy zařízení atd. a o výsledcích uchovat zápisy (fotokopie).
  • Ve stanovených lhůtách zabezpečit periodické lékařské prohlídky pracovníků a o výsledcích uchovat zápisy (fotokopie).