Uncategorized

Provozní řády objektu a vybraných prostor II.

By 5 ledna, 2023 No Comments
V současné praxi vznikají provozní řády již v raných fázích životního cyklu stavby. Rámcová osnova provozního řád by měla být součástí studie jako podklad pro projekt, a to v případech novostavby i rekonstrukce, a vždy se musí zabývat několika oblastmi: mechanickou odolností a stabilitou, bezpečností při užívání, požární bezpečností, ochranou proti hluku, úsporou energií, hygienou a ochranou zdraví i prostředí.
Tvoříme-li provozní řád pro již postavenou stavbu, obsahové požadavky jsou stejné, avšak tvorbě předchází zjištění stavebně technického dozoru, na základě kterého může být plnění požadavků upraveno podle toho, jaký byl zjištěn aktuální technický stav.
Stručnost je duší nejen vtipu, ale i provozního řádu. Zapomeňte na rozvláčná souvětí a opisné formulace. Jasnost, stručnost, formát paragrafů, to je nejpraktičtější přístup k věci. Na závěr si ještě vyjmenujme náležitosti, které musí takový provozní řád vždy mít:
● Účel užíváni stavby
● Členění stavby na funkční díly a jejich stavebně technické charakteristiky
● Pravidla omezení směřující k zachování základních technických požadavků na stavby pro jednotlivé funkční díly stavby
● Standardní (resp. předpovídaná) technická životnost funkčních dílů, jejich konstrukcí a součástí
● Věcné a časové požadavky na průběžnou údržbu
● Technické a funkční zásady pro opravy konstrukcí a součástí
● Požadavky na úklid, větrání, vytápění
● Požadavky na zabezpečení odpadového hospodářství
● Ochrana stavby před poškozením, zničením a zneužitím
● Požadavky na požární ochranu
● Požadavky na zabezpečení před účinky mimořádných povětrnostních situací
error: